Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

Zwrot podatku VAT w Unii Europejskiej

Claiming VAT refunds in the European Union

Aktualne przepisy dotyczące odzyskiwania podatku VAT w Unii Europejskiej

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej oznacza zakup towarów w innych krajach niż ten, w którym znajduje się siedziba Państwa firmy. Wraz z tymi wydatkami na fakturach zakupu niektórych towarów lub usług może być naliczany podatek od wartości dodanej, zgodnie ze stawkami i zasadami obowiązującymi w państwie członkowskim, w którym nabywane są towary lub usługi.

W tych ramach tak zwana 8. dyrektywa, czyli dyrektywa 2008/9/WE, umożliwia przedsiębiorstwom mającym siedzibę w UE ubieganie się o zwrot podatku VAT w państwach członkowskich, w których podatek ten został zapłacony. Ósma Dyrektywa harmonizuje zasady odzyskiwania zagranicznego podatku VAT w ustalonych ramach czasowych i poprzez uproszczone formularze zwrotu online.

Kto może złożyć wniosek?

Wszystkie przedsiębiorstwa mające siedzibę w kraju UE są, co do zasady, uprawnione do zwrotu podatku VAT na podstawie 8 Dyrektywy. W praktyce obowiązują inne warunki :

  • Twoja firma nie może mieć stałego miejsca prowadzenia działalności w kraju, w którym ubiega się o zwrot VAT
  • twoja firma musi być zarejestrowana jako podatnik VAT w kraju, w którym masz siedzibę
  • Twoje przedsiębiorstwo nie dokonywało transakcji podlegających opodatkowaniu lub dokonywało jedynie transakcji objętych odwrotnym obciążeniem, na terytorium państwa członkowskiego zwrotu i w okresie zwrotu.

Przedsiębiorstwa z siedzibą poza UE są również uprawnione do zwrotu podatku VAT, na warunkach określonych przez 13 Dyrektywę (Dyrektywa 86/560/EWG). Zobacz tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

W jakiej wysokości mogę otrzymać zwrot podatku VAT i na jakie produkty?

Zwrot podatku VAT może dotyczyć towarów i usług, które dają prawo do odliczenia w Kraju zwrotu. Istnieją różnice w państwach członkowskich o zwrocie podatku VAT od niektórych wydatków, w szczególności jeśli chodzi o koszty związane z podróżami służbowymi (hotele, restauracje, wynajem samochodów).

VAT może być również zwracany częściowo, w zależności od rodzaju wydatków i Kraju zwrotu.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pełną analizę swojej sytuacji.

Jaki jest termin składania wniosków?

Podstawowym terminem składania wniosków o zwrot VAT jest 30 września, który dotyczy wniosków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedzającego.

Natomiast wnioski o zwrot podatku mogą być składane przez cały rok za krótsze okresy:

  • 3 miesiące (roszczenia kwartalne),
  • 6 miesięcy (dopuszczalne tylko w niektórych Krajach),
  • roczne wnioski, obejmujące wszystkie 12 miesięcy w roku

Możliwość wysyłania wniosków za okresy inne niż roczne zależy głównie od kwoty podatku od towarów i usług do odzyskania (najczęściej 400 € dla wniosków o zwrot kwartalny lub półroczny; 50 € dla zwrotów rocznych).

Jaka jest procedura?

Aby złożyć wniosek o zwrot podatku vat, firmy muszą złożyć formularze zwrotu drogą elektroniczną, za pośrednictwem portalu podatkowego własnego państwa członkowskiego siedziby. Następnie żądanie zwrotu VAT zostanie przekazane władzom państwa członkowskiego zwrotu. Może być również wymagane dostarczenie kopii lub oryginałów dokumentów i/lub faktur.

Po złożeniu wniosku o zwrot podatku VAT za pośrednictwem krajowego portalu podatkowego Państwa firmy, może rozpocząć się procedura zwrotu podatku VAT na poziomie zagranicznego organu podatkowego będącego odbiorcą, który przeprowadzi wszystkie należne kontrole w celu zwrotu zapłaconego podatku.

Organ podatkowy może zażądać od wnioskodawcy dodatkowych informacji lub dokumentów w celu zaakceptowania wniosku lub może go odrzucić w przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymogów dotyczących przedsiębiorstwa lub faktur.

Zalety odzyskiwania podatku VAT przy pomocy specjalisty ds. zwrotów

Ponieważ ocena kwalifikowalności firmy do zwrotu podatku VAT lub tego, czy faktury zakupowe są dopuszczalne do ubiegania się o zwrot podatku, może być trudna, zawsze możesz liczyć na specjalistę od zwrotów, który złoży Twoje wnioski o zwrot podatku.

W tym przypadku, eksperci od procedur ubiegania się o zwrot podatku we wszystkich 27 krajach sprawdzą Twoją sytuację, złożą i będą śledzić Twoje wnioski, aż do uzyskania zwrotu podatku.

Zoptymalizuj swoje szanse na uzyskanie zwrotu podatku od wartości dodanej

Usługa eksperta pozwala zmaksymalizować szanse na bezproblemowe uzyskanie zwrotu pieniędzy.

Pomogą Ci w tym specjaliści, znający zarówno kraj UE, w którym masz siedzibę, jak i ten, w którym ubiegasz się o zwrot podatku VAT. Wypełnią oni formularze zwrotu VAT w najbardziej odpowiedni sposób i upewnią się, że cała potrzebna dokumentacja uzupełniająca została dołączona do Twoich wniosków.

Twój specjalista ds. zwrotu podatku VAT sprawdzi również status Twoich wniosków i odpowie krajowemu organowi podatkowemu zgodnie z zasadami zwrotu podatku wynikającymi z 8 Dyrektywy, aby zapewnić zwrot podatku VAT.

Pozwól specjaliście zająć się wnioskami urzędów skarbowych

W przypadku prośby o informacje w trakcie procesu zwrotu, Twój ekspert ds. VAT pomoże Ci dostarczyć potrzebne dokumenty i informacje w najbardziej efektywny sposób i w ustalonych terminach.

Popraw swój przepływ gotówki dzięki usługom prefinansowania

Jedną z zalet profesjonalnej usługi zwrotu podatku TAX jest możliwość otrzymania swojego podatku VAT przed rozpoczęciem zdarzenia związanego z procesem zwrotu.

Po ocenie Państwa sytuacji i faktur VAT za towary i usługi zakupione za granicą nasi specjaliści ds. VAT przekażą Państwa firmie kwoty podatku VAT podlegające zwrotowi zgodnie z częstotliwością, która najbardziej odpowiada Państwa potrzebie płynności finansowej, z płatnościami tygodniowymi, miesięcznymi lub kwartalnymi.

Skontaktuj się z FastVAT, aby zbadać swoje możliwości zwrotu podatku VAT.

Udostępnij ten artykuł...