Make it Fast, Make it Easy, Make it Efficient

Žádost o vrácení DPH v Evropské unii

Claiming VAT refunds in the European Union

Současná pravidla pro vrácení DPH v rámci Evropské unie

Podnikání v rámci Evropské unie znamená nakupování zboží v jiných zemích, než kde sídlí vaše společnost. Spolu s těmito výdaji může být na nákupní faktury u některého zboží nebo služeb účtována daň z přidané hodnoty podle sazeb a pravidel platných v členském státě, kde jsou zboží nebo služby zakoupeny.

V tomto rámci tzv. 8. směrnice neboli směrnice 2008/9/ES umožňuje podnikům usazeným v EU uplatnit DPH v členských státech, kde byla DPH zaplacena. 8. směrnice harmonizuje pravidla pro vrácení zahraniční DPH ve stanoveném časovém rámci a prostřednictvím zjednodušených online formulářů pro vrácení daně.

Kdo může podávat žádosti?

Všechny podniky usazené v zemi EU mají v zásadě nárok na vrácení DPH podle 8. směrnice. V praxi platí další podmínky:

  • váš podnik nesmí mít stálou provozovnu v zemi, kde se žádá o vrácení DPH
  • vaše firma musí být registrována k DPH ve vaší zemi usazení
  • vaše firma neprováděla zdanitelná plnění nebo pouze prováděla transakce s přenesením daňové povinnosti na území členského státu vrácení daně a během období pro vrácení daně.

Nárok na vrácení DPH mají i podniky se sídlem mimo EU za podmínek stanovených 13. směrnicí (směrnice 86/560/EHS). Více informací naleznete zde.

Jakou částku DPH mohu získat zpět a na jaké produkty?

DPH lze vrátit ze zboží a služeb, které dávají nárok na odpočet v zemi vrácení. V rámci členských států existují rozdíly v otázce vratné DPH u některých výdajů, zejména pokud jde o náklady související se služebními cestami (hotely, restaurace, půjčovny aut).

DPH lze vrátit i částečně, podle druhu výdajů a do země vrácení.

Kontaktujte nás pro kompletní analýzu vaší situace.

Jaký je deadline?

Hlavním termínem pro podání žádostí o vrácení DPH je 30. září, což se týká žádostí za období od 1. ledna do 31. prosince předchozího roku.

Žádosti o daňové přiznání však lze podávat v průběhu roku i na kratší období:

  • 3 měsíce (čtvrtletní nároky),
  • 6 měsíců (pouze v některých zemích),
  • roční nároky, včetně všech 12 měsíců v roce.

Možnost zasílat reklamace za jiná období než roční žádosti závisí především na výši daně z přidané hodnoty, která má být vymáhána (většinou 400 € u čtvrtletních nebo pololetních žádostí o refundaci, 50 € u ročních refundací).

Jaký je postup?

K podání žádosti o vrácení DPH musí společnosti podat formuláře pro vrácení daně elektronicky prostřednictvím daňového portálu svého členského státu usazení. Žádost o přiznání k DPH bude poté předána orgánům členského státu vrácení daně. Může být také požadováno poskytnutí kopií nebo originálů dokumentů a/nebo faktur.

Jakmile jsou žádosti o vrácení DANĚ podány prostřednictvím národního daňového portálu vaší společnosti, může proces přiznání k DPH začít na úrovni zahraničního národního daňového úřadu příjemce, který provede všechny náležité kontroly za účelem vrácení vratné daňové sazby žadateli.

Správce daně může požadovat po žadatelích dodatečné informace nebo dokumenty, aby mohl reklamaci přijmout; nebo jej může odmítnout v případě, že nebude splněn některý z požadavků na společnost nebo na faktury.

Výhody vrácení DPH u specialisty na refundace

Vzhledem k tomu, že může být obtížné vyhodnotit způsobilost společnosti k vrácení DPH nebo jsou-li nákupní faktury přijatelné pro uplatnění nároku na vrácení daně, můžete se vždy spolehnout na odborníka na vrácení daně, který předloží vaši žádost o vrácení daně.

V tomto případě odborníci na postupy vyřizování žádostí ve všech 27 zemích zkontrolují vaši situaci, podají a budou se řídit vašimi žádostmi, dokud nedostanete vrácení daně.

Optimize your chances to obtain a reimbursement of value-added taxes

Služba odborníka vám umožní maximalizovat vaše šance na vrácení peněz bez problémů.

Pomohou vám specialisté, kteří mají znalosti jak v zemi EU, kde jste usazeni, tak v zemi, kde uplatňujete DPH. Nejvhodnějším způsobem vyplní formuláře pro vrácení DPH a zajistí, aby byla k vašim požadavkům připojena veškerá potřebná podpůrná dokumentace.

Váš specialista na vrácení DPH také zkontroluje stav vašich žádostí a odpoví vnitrostátnímu daňovému úřadu podle pravidel pro vrácení daně podle 8. směrnice, aby zajistil, že vám DPH vrátí.

Žádosti finančních úřadů nechte řešit specialisty

V případě žádostí o informace během procesu refundace vám váš odborník na DPH pomůže zajistit potřebné dokumenty a informace co nejefektivněji a ve stanovených termínech.

Zlepšete své cash flow díky službám předfinancování

Jednou z výhod profesionální služby vrácení daně je možnost obdržet DPH ještě před zahájením akce procesu vrácení.

Na základě vyhodnocení vaší situace a faktur s DPH za zboží a služby zakoupené v zahraničí naši specialisté na DPH převedou na vaši společnost vratné částky DPH podle frekvence, která nejvíce vyhovuje vašim potřebám likvidity, s týdenními, měsíčními nebo čtvrtletními platbami.

Kontaktujte FastVAT a prozkoumejte možnosti vrácení DPH.

Sdílet tento článek...